lørdag 27. mars 2010

Statens vegvesen: ANBEFALER IKKE TUNNEL TIL SEKKEN

Statens vegvesen har i samarbeid med Molde og Rauma lagt fram konsekvensutredning for fylkesveg 64 Langfjordtunnelen med tunnelarm til Sekken. Vegvesenet gir grønt lys for utbygging av tunnel Sølsnes – Åfarnes, mens det lyser rødt for Sekken.

Konsekvensutredninga er utført i henhold til vedtatt planprogram. Den omfatter aktuelle traséer og påhugg for tunnel, og angir hvilke konsekvenser disse vil ha for miljø, naturressurser og samfunn. Rauma og Molde kommuner er planmyndighet og ansvarlig myndighet og skal gjøre endelig trasévedtak, samt ta stilling til om det er behov for tilleggsutredninger før slikt vedtak kan fattes.

Konsekvensutredningen ligger nå ute til høring. Alle plandokumenter, inkludert vedlegg, er lagt ut på følgende på rådhusa i de to kommunene og Fylkeshuset, og er samtidig tilgjengelig under offentlige høringer på www.vegvesen.no Høringsfristen er satt til 11. mai 2010.

Tunnelarm til Sekken er utreda som enfelts veg med møteplasser, og T-kryss i Langfjordstunnelen. Alternativ SK1 (med inngang i Skaret) vil bli 4840 meter og er kalkulert til 445 mill. kroner. Alternativ SK2 (med inngang i grensa mellom Eik og Sekkenes) vil bli 4920 meter og er kalkulert til 430 mill. kroner.

I denne omgang står det altså svart på kvitt: Statens vegvesen anbefaler ikke utbygging av tunnelarm til Sekken.

TILTAKSNEMNDA STILLER SPØRSMÅL VED BEREGNINGENE

– Vi er naturligvis skuffa over at Statens vegvesen kommer med ei negativ innstilling for tunnel til Sekken, sier leder Just Ove Westad. Han legger til: – Nå skal vi bruke tida til å studere utredninga nøye, og et spørsmål har allerede meldt seg: Hvorfor opererer vegvesenet med 25 års nedbetalingstid for tunnel til Sekken når Stortinget har gjort vedtak om 30 år?

SYNSPUNKT?

Du kan skrive en kommentar til denne saka, eller du kan sende spørsmål og synspunkt til redaksjonen@sekken.net

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.