søndag 7. september 2008

SEKKEN MUSEUM: – SKAL VI FLYTTE BEDEHUSET?

Dette spørsmålet er aktuelt etter at bedehuset med tomt er solgt til Atle Reset. Han har sagt seg villig til å selge huset videre til museumslaget. Styret har satt ned ei arbeidsgruppe for å vurdere alle sider ved å overta, flytte og plassere huset på ny tomt. Foreløpig er det mange spørsmål og få svar, og det er klart at dette eventuelt blir et stort løft – bokstavlig talt, arbeidsmessig og økonomisk.


VI GJENGIR HER EI ORIENTERING som er distribuert i postkassene på Sekken, og dermed skal ha nådd alle fastboende. Gjennom Sekken.net vil informasjonen forhåpentlilgvis nå fram til mange fleire som er interessert i det som foregår på Sekken, og mange som kan bli involvert på en eller annen måte dersom det blir alvor av å flytte bedehuset og gi det et nytt liv på ny grunnmur. (KLIKK på bilda for å forstørre.)

Uten at noe er formelt avgjort, kan vi si at tomtespørsmålet ser ut til å ordne seg ved at muséet og Samsen (Sekken Handelslag AS) får kjøpe området mellom de to institusjonene. Det vil da være aktuelt å dele dette område i to, og plassere bedehuset på muséet sin del. Samtidig vil det være naturlig å vurdere felles avkjørsel fra fylkesvegen til Samsen og muséet i grensa mellom de to parsellene – og vurdere om dette bør bli avkjørsel med veg opp til den kommunale utleieboligen.Arbeidsgruppa mener flytting av bedehuset til et utvida museumsområde er et kultur- og bygdeutviklingstiltak som omfatter mye mer enn flytting av et gammelt hus. Dette kan generere positiv aktivitet på lang sikt. Vi er opptatt av å se hele området med museet, Samsen og ungdomshuset under ett, og håper at dette – sammen med Sekken oppvekstsenter – kan videreutvikles som en sentral møteplass for alle på Sekken.

Arbeidsgruppa vurderer om det er fornuftig og realistisk å satse på et kjellerlokale til magasin og utstillinger m.m. Muséet burde og ha toalett med tilgang for rullestolbrukere.

Her kan vi ta vi vare på et historisk kulturhus i bygda, samtidig som vi får et funksjonelt forsamlingshus som skaper et mer komplett tilbud for innbyggerne i alle aldre og for alle som besøker bygda. Blant anna kan huset dekke behovet for et kafélokale. I snart 15 år har Sekken museum tilbydd søndagskafé hver sommer for fastboende (heltidssekkinger), folk med fritidshus (deltidssekkinger), (sykkel-)turister og alle andre som besøker øya. I alle disse åra har vi (frivillige) sakna et velegna lokale for tillaging og servering av mat. Ellers vil et slikt hus kunne brukes til mye positivt – gjerne i sambruk med ungdomshuset og de andre husa i området. De enkelte lokala vil kunne brukes hver for seg, og sammen vil de utfylle hverandre.

Før vi kan gå inn for flytting, må det foreligge ei finansieringsplan. Foreløpig kalkyle viser at vi snakker om minst 300.000 kroner for å få huset på plass. Dette er mye penger for et lite lag og ei lita bygd.
Det er naturlig å spørre om vi har råd til å ta vare på det gamle bedehuset. Spørsmålet kan og stilles slik: Har bygda råd til å la være?  Det er nå sjansen er her for å ta vare på og bruke huset. Dette kan gi Sekken et historisk KULTURLØFT.  Og dette kan vi greie når vi løfter i flokk!

Medlemmer i arbeidsgruppa for bedehusprosjektet:
Bjørn Arild Sekkenes – styremedlem i museumlaget og styreleder i handelslaget
Geir Tore Vestad – varamedlem i begge laga
Øystein Eik som – styreleder i museumslaget

På grunn av reisefravær m.m. er dette informasjonsskrivet ikke behandla i styremøte. Arbeidsgruppa og styret tar gjerne imot synspunkt på prosjektet og denne orienteringa. Disse er også med i styret: Just Ove Westad (nestleder), Rolf Gaasø og Anna Malene Eik. Varamedlem: Jon Ingar Eik

Sekken 2. september 2008

Øystein Eik
(styreleder i Sekken museumslag)

Telefon: 975 91 319
E-post: redaksjonen@sekken.net
Kom gjerne med kommentar. RING ELLER SEND E-POST (klikk på linken).


Her er et kartutsnitt som viser området fra muséet til ungdomshuset. Et alternativ for eventuell plassering av bedehuset er vist her. (Bedehuset er 6 x 10 meter utvendig.) Ei eventuell ny (felles) avkjørsel vil kunne legges øst for bedehuset.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.