tirsdag 23. november 2004

Om nedlegging av Sekken ungdomsskole Engasjerte sekkinger skriver avisinnlegg

Sekkingene ble kraftig provosert da det kom forslag om å legge ned ungdomsskolen. Foreldrearbeidsutvalget ved skolen hadde et innlegg på trykk i Romsdals Budstikke 8. november.

Tre ungdomsskoleelever, Linn Hege, Nikoline og Sandra skrev klart og tydelig at de ikke ville flytte. Innlegget deres sto på trykk 10. november. Du kan lese begge innlegga på sekken.net.

FORSLAG OM NEDLEGGING AV SEKKEN UNGDOMSSKOLE
Det som så langt er kommet frem via media og kommunens budsjett og økonomiplan 2005-2008 synes ikke å ha gjort noen slike vurderinger ut over den netto teoretiske besparelse som kan oppnås. I dagens samfunn må det kunne forventes at det ligger en noe mer seriøs totalvurdering bak et slikt forslag av hensyn til de konsekvenser en nedlegging av ungdomsskolen har for den enkelte elev og samfunnet for øvrig.

FAU Sekken barne- og ungdomsskole ønsker å komme med noen faktaopplysninger knyttet til både saksbehandling og konsekvenser et forslag om nedlegging av Sekken ungdomsskole medfører.

Kommunal saksbehandling og lovpålagt ansvar
I forbindelse med forslag om nedleggelse av skoler eller klassetrinn, her Sekken ungdomsskole, har Molde kommune plikter og ansvar knyttet opp mot ulike lover, forskrifter og meldinger. Her kan nevnes Opplæringsloven, Forvaltningsloven, Kommuneloven, Innst. O. nr. 70, Ot.prp.nr.46, Særskilt melding fra Sivilombudsmannen, KUF: Rundskriv F-15-99, Plan- og bygningsloven osv. Dette bekreftes av blant andre LUFS.

FAU Sekken barne- og ungdomsskole ønsker her å kommentere noen punkter som er viktig i denne sammenheng.
Kommunen er pålagt å utforme fremlegg om kommunal Forskrift i forbindelse med endret opptaksområde. Her trer Forvaltningsloven med flere lover inn med pålegg om:
Forhåndsvarsling. Her skal det åpnes for innspill, opplyse om frister m.v.
Konsekvensanalyse. Konsekvensanalysen skal ta utgangspunkt i kommunens skolebruksplan og inneholde skolefaglig omtale og vurderinger av mulige konsekvenser.
Høringsrunde. Kommunen skal hente inn uttalelser fra Foreldreråd og Samarbeidsutvalg ved skolen som berøres. Det samme gjelder fagforeninger til lærere og andre ansatte. Organisasjoner i nærmiljøet skal gis mulighet for å uttale seg. Det er også et demokratisk krav og sedvane at det offentlig arrangerer folkemøte med mulighet for avstemming omkring endringer som foreslås.

PS! Resultatet av høringer skal ligge ved sakspapirene i den videre kommunale saksbehandlingen.

Konsekvenser for berørte elever
Hvilke konsekvenser har en nedlegging av Sekken ungdomsskole for berørte elever? Dette er det temaet som burde oppta de besluttende myndigheter mest. En nedlegging av Sekken ungdomsskole og overføring av elevene til Bekkevoll ungdomsskole medfører at elevene får en svært lang og til tider usikker skoleveg. Forutsatt at all korrespondanse er i rute og elevene hentes og bringes til fergekaia samt at både buss og ferge korresponderer vil reisetiden hver dag bli på minimum 3 timer tur/retur i gjennomsnitt pr. elev. Dette forutsetter at elever på de ulike skoletrinn begynner og slutter på samme tid og fergeavganger korrigeres i forhold til dette. I praksis vil det være vanskelig å få til dette bl.a. fordi en endring av fergeavganger ikke uten videre lar seg gjennomføre uten at andre berørte involveres. Mer realistisk vil det gå 3,5 -- 4,5 timer i reisetid i gjennomsnitt hver dag. I tillegg vil det være dager hvor fergen er innstilt pga. tekniske forhold eller pga. av været. Dette skjeI forbindelse med kommunens forslag om nedleggelse av Sekken ungdomsskole og flytting av elevene til Bekkevoll er det påkrevet å komme med noen viktige faktaopplysninger. Dette for at politikerne i Molde skal ha et mest mulig korrekt bilde av hvilke konsekvenser dette vil ha både for elever og andre berørte.
r hvert år. Det er også mange dager hvor været er så dårlig at enkelte blir syke eller kvier seg for turen. Et viktig spørsmål er også hvilken oppfølging elevene vil få de dager korrespondansen ikke går som forutsatt. Hvor skal elevene oppholde seg? Hvem skal de henvende seg til? Kommunen har her ansvaret!

For å få et begrep om hvor mye tid som går med til reise til og fra skolen i løpet av ett skoleår, snakker vi om 600 timer forutsatt at alle reisemidler korresponderer. Mer realistisk dreier det seg om i størrelsesorden ca. 800 timer i reisetid til og fra skolen i året. Omregnet til 40 timers arbeidsuke gir dette 20 arbeidsuker i året.

Før man vurderer å pålegge elever en slik reisetid/reiseveg må det være en plikt å vurdere hvilke konsekvenser dette har for den enkelte elev.

Det er med andre ord grunn til stor bekymring for hvordan skolegangen vil gå for elevene som må bruke så store deler av skoledagen på å reise til og fra skolen. Det er erfaring fra tidligere år at de som pendlet til byen for å gå på ungdomsskole bare i liten grad gikk videregående skole. I dag er det tvert imot slik at elever som går ut fra Sekken skole i all hovedsak går videregående skole og har også et høyt karaktergjennomsnitt. Faktisk har elever på Sekken skole de senere år gjort det særdeles bra i landsomfattende konkurranser, noe som tyder på at skolen og det pedagogiske opplegget fungerer meget bra. Det er ingen grunn til å tro at den pedagogiske læringen blir dårligere på en liten skole enn en stor skole. Med dagens teknologi åpnes også mange muligheter i den sammenheng. Sekken skole er godt utrustet med datautstyr, noe som gir gode muligheter for samarbeid med andre skoler. Dette vil kunne kompensere for at elevtallet er lite. På dette området går utviklingen rask og i riktig retning.

Elever som daglig må innlemmes i en skolekrets de ikke tilhører i forhold til bosted vil også ha problemer med å tilpasse seg miljøet i forhold til kamerater/venner. Dette medfører ofte at elever vil føle seg utenfor noe som kan føre til utestengelse fra miljøet på skolen med de konsekvenser dette kan ha for psykisk helse og skoleresultater. Overføring til store elevklasser vil øke sjansene for tapere og dermed øke behovet for spesialundervisning Trivsel på skolen er en viktig faktor både for resultater og for den enkelte elev sin helse.

Man bør også ha i mente at det verken er hærverk, kriminalitet eller rusproblemer på Sekken skole eller i samfunnet på Sekken for øvrig. Sjansene for at dette vil kunne berøre de elever som måtte reise til byen på skole hver dag vil helt klart øke.

Det kan stilles spørsmål omkring hvor store de reelle besparelser vil være ved en nedlegging av Sekken ungdomsskole. Tas det hensyn til alle samfunnsmessige konsekvenser vil man trolig se andre tall enn det som kommer frem i budsjettforslaget.

De politisk organer oppfordres til å forsøke å sette seg inn i den enkelte elevs skolehverdag sammen med andre konsekvenser en nedlegging av Sekken ungdomsskole har for et levende samfunn som Sekken er, når det tas stilling til kommunens budsjett og økonomiplan 2005-2008.

FAU Sekken barne- og ungdomsskole - Sekken 08.11.04


-- VI VIL IKKE FLYTTE
Hvor er det blitt av alle pengene? Hvordan er det mulig at Norge er et av verdens rikeste land og verdens beste å bo i? Det er tydeligvis urent mel i posen og noe som ikke stemmer i det hele tatt.

Det er tragisk å se hvordan de «store guttene» med makt behandler oss som har det bra. Sekken skole er nå i faresonen, først og fremst ungdomsskolen, men automatisk er hele samfunnet berørt. Sekken vil ikke bli den samme uten ungdomsskolen. Må elevene virkelig ha så lang skoledag? Fra 07.00 om morgenen til 17.00 om kvelden. 10 timer hjemmefra hver dag. Og hva hvis det blåser? Det gjør det en god del av vinteren. Elevene blir både sjøsyke og noen blir redde. Det er ikke noe kjekt! Og blåser det for mye kommer ikke ferga til å gå. Da kommer ikke elevene seg på skolen. Kanskje kommer elevene seg på skolen etter en lang fergetur i full storm, men så går ikke ferga hjem igjen. Hvem skal da ta seg av elevene? Rektor på skolen? Ordføreren? Neppe. Vi kan heller ikke sette en 13-åring på hybel helt alene og forvente at eleven skal klare seg selv. Det går jo bare ikke!

Sekken skole er nyoppusset og fin. Det er et sunt inneklima, ikke sopp og råte som det er på mange andre skoler. Skolen er godt utstyrt, og har det sunneste miljøet du kan få. Dette er ikke tilfelle ved Bekkevoll ungdomsskole.
For å få et lite innblikk på elevenes skoledag ved nedlegging, må du oppleve det selv. Elevene må stå opp senest kl. 06.15. Mange har dyr som skal stelles, morgen og kveld. Må vi gå ut halv sju for å sette ut hester, gi dyra mat og vann for så ikke se dem før klokka 17.00 på ettermiddagen? Hva med venner og familie? Når skal vi få tid til å se dem? Mange har hobbyer som foregår ute, og om høsten og vinteren vil det være mørkt allerede når vi kommer hjem. Noen av oss spiller også i korps og har øvelse hver fredag fra 17.00 til 21.00. Hvem orker vel dette med en så lang «arbeidsdag?» Hver tredje tirsdag må konfirmantene fra Sekken dra til Molde på konfirmantundervisning. Da kommer de ikke hjem før 21.30, og hva med lekser og prøver neste dag? Karakterene vil sannsynligvis ikke bli så gode.

Andre konsekvenser er at hvis ungdomsskolen må flytte til byen, vil ingen flytte hit. Ingen vil bo her for så å sende barna sine til byen som 13-åringer. Da blir det ikke nok barn i barnehagen, småskolen eller storskolen. Hvis det ikke blir nok passasjerer på bussen, hurtigbåten og ferga blir det for kostbart å drive det. Hvis «Samsen» ikke får nok kunder, kommer den til å få problemer med å drive slik den gjør i dag. Dette er bare noen få eksempler på hvilken tragisk skjebne Sekken kan få om et ledd blir fjernet. I denne sammenhengen ungdomsskolen.

Kunne du tenke deg å ha denne hverdagen 190 dager i året som 13-åring.

Linn Hege Sekkenes, Nikoline Heimdal Eik og Sandra S. Moldver, elever ved Sekken ungdomsskoleEngasjerte sekkinger

ID: 56

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.