torsdag 10. desember 2020

SEKKEN MUSEUMSLAG - INFORMASJON OM ÅRSMØTET 2021

ÅRSMØTET i Sekken museumslag blir holdt onsdag 27. januar 2021 kl. 18.00 på Gamle Bedehuset. Forslag som medlemmer vil ha behandlet på årsmøtet, sendes til sekken.museum@gmail.comUtdrag vedtektene for Sekken museumslag: « §5 ÅRSMØTET Årsmøtet skal avholdes hvert år innen 15. mars. Dato for årsmøtet skal kunngjøres minst fire uker på forhånd. Forslag som medlemmer vil ha behandlet på årsmøtet, skal være kommet til styret minst tre uker før møtet. 


Tid og sted for årsmøtet sammen med sakliste for årsmøtet skal kunngjøres for medlemmene minst to uker på forhånd. Kontingent skal være betalt innen årsskiftet for å gi medlemmer stemmerett på årsmøtet. Vedtak blir fatta med vanlig flertall der vedtektene ikke setter andre krav. 

Årsmøtet skal godkjenne innkalling og sakliste, velge ordstyrer, protokollfører og to til å skrive under protokollen, godkjenne årsmelding og regnskap som styret legger fram, fastsette kontingent og velge styre med varamedlemmer, en revisor og en valgkomite med minst to medlemmer. 

Styreleder blir valgt først ved særskilt valg, og velges for ett år om gangen. Styremedlemmene skal som hovedregel velges for to år om gangen. Valg skal gjennomføres på en måte som sikrer både fornying og kontinuitet så godt som råd. Årsmøtet kan vedta arbeidsprogram og budsjett for kommende år etter forslag fra styret. Årsmøtet kan fastsette rabattordninger for familiemedlemskap.
»

Øystein Eik – styreleder – Telefon 97 59 13 19

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.