torsdag 31. januar 2008

HVORFOR ER DET VIKTIG MED UNIVERSELL UTFORMING?

«Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og spesiell utforming.»


– Gjennom UNIVERSELL UTFORMING står vi overfor en unik mulighet til å gi alle mennesker fullstendig adgang og deltagelse i det offentlige rom og det sivile samfunn, skriver Bjørn Hansen i denne artikkelen. Han er medlem av styret i Forum for universell utforming – som og er tilknyttet det Europeiske nettverket for universell utforming. Han er rådgiver innen de samme fagområdene og arbeider i tillegg til dette aktivt med funksjonshemmedes rettigheter og med antidiskrimineringsarbeid. Bjørn Hansen har sterk familietilknytning til Sekken, og tilbringer mye fritid på øya. Han skriver denne artikkelen på oppfordring fra redaksjonen i Sekken.net BILDET: Artikkelforfatteren om bord i MF Edøy som gikk festivalturen «Sekken rundt på 180 minutt» i 2006.FORDELER MED UNIVERSELL UTFORMING I TRANSPORTSYSTEMET


Av Bjørn Hansen  –  bjoern-3@online.no

Jeg skal i denne artikkelen ta for meg fordelene med universell utforming i transportsystemet. Dette gjelder både buss, ferger skinnegående trafikk og infrastrukturen knyttet til disse. I tillegg til eksempler skal jeg vise fordelene ved universell utforming, gi eksempler på gode løsninger og hvordan man kan organisere arbeidet for å få dette til. Videre skal vi se på eksisterende lovverk og det vi kjenner til av lovverk og forskrifter som er i vente.


Konservatismen er stor når det gjelder planleggingen og utviklingen av teknisk infrastruktur i samfunnet. I Norge har vi vært meget sene å sette opp begrepet universell utforming og enda senere med å ta det i aktiv bruk. Her er det snakk både om uterommet og bygningsstrukturer. Dette har i særlig grad rammet eldre og funksjonshemmede med forflytningshemninger. Ved at disse gruppene er stengt ute fra store deler av kollektivtransporten og resten av det offentlige rom, utelukkes de fra fellesarenaer og møteplasser i samfunnet som ellers er åpne for alle.

I teknologien og hos de som forvalter den, det være seg ingeniører, arkitekter, utbyggere, planleggere og produksjonsbedrifter, eksisterer det i relasjon til enkeltmennesker og grupper oppfatninger om behov og løsninger som de tar for gitt uten nærmere begrunnelser.

Jeg skal nå gi en del eksempler på god universell utforming i transportsystemet.

TOG – Høsten 2007 reiste jeg med toget til Bergen sammen med rullestolen min. Jeg visste at transportselskapet Tide som driver bussene i Bergen hadde fått en rekke busser med lavgulv og ramper. Dette var etter at EU direktivet om busser hadde pålagt alle nyinnkjøpte busser å kunne ta med rullestoler og rullatorer. Jeg visste jo at ikke alle bussene hadde lavgulv ennå, men her ytte trafikkontoret til busselskapet meget god service. Vi kunne ringe trafikkontoret til Tide på morgenen og fikk da opplysninger om når det gikk lavgulvbusser på den enkelte rute. Servicen og hjelpsomheten hos sjåfører og trafikkontor var meget god og det var en fornøyelse å kunne ta seg rundt i byen med rullestol.

BUSS
– Alle busser som fungerer på denne måten er gode både for mennesker som bruker rullatorer og rullestoler og i tillegg forenkler de tilværelsen for foreldre med barnevogn. Mennesker som ellers ikke kom seg ut uten å bruke taxi eller spesialtransport kan nå komme seg rundt uten å være avhengig av andre. Det bussdirektivet som gjelder, kom i 2005 og var i full kraft fra 2007. Det vil komme et nytt bussdirektiv for ekspressbusser i løpet av inneværende år og dette vil være i full kraft fra 2010. Fra da av vil det være krav om Universell Utforming også på disse bussene og dispensasjoner vil ikke bli gitt. Det er derfor viktig at man tar tak og allerede nå tar i bruk den teknologien som finnes.

FERGE
– Når det gjelder innaskjærs ferger ligger trafikkselskapet i Rogaland Colombus godt an når det gjelder universell utforming. Både de nye store katamaranfergene som Stavangerfjord og tre nye hurtigbåter til rundt 100 millioner kroner er alle universelt utformet. Dette innebærer at det der om bord er ledelinjer for blinde, kontrastfarger for svaksynte og det er HC-toaletter. Sammen med dette er det nødvendig heiskapasistet. I tillegg er infrastruktur ved kaianleggene strukturert på samme måte. Dette medfører at driftseffektiviteten sammen med tilgjenglighet for alle brukergrupper blir meget god. Trafikkselskapet har regnet på meromkostningene ved å bruke universell utforming på de tre hurtigfergene til 100 millioner kroner. Det de kunne påvise var kr. 70.000.-, altså promiller av prisen mens gevinstene for trafikkantene meget gode.

De nye fergene som skal trafikkere mellom Oslo og Nesodden vil og være universelt utformet på samme måte.

De nye hurtigrutene som er bygget, er meget gode på universell utforming. Dette har sammenheng med at amerikanerne er et viktig markedssegment, og det har bakgrunn i ADA-lovgivningen ((American Disability Act) i USA. Her har det i mange tiår allerede vært stilt krav om universell utforming i transportsektoren.

Det er en glede for mennesker med forflytningshemninger å reise med de nye hurtigrutene. Lugarer er meget gode for funksjonshemmede og man kan bevege seg rundt på hele skipet. Likeledes er det heiser ved gangvei og det er enkelt å komme seg til bildekket.

Den nye metroen i København er bygget etter de prinsipper som vil komme i det nye jernbanedirektivet og vil være gjeldene fra 2010. På alle områder i transportsektoren er det Universell utforming som gjelder, og det er det vi allerede nå må strekke oss etter – selv om de siste direktivene er fullt operative først i 2010.

HVORFOR UNIVERSELL UTFORMING?

I Norge vil den nye antidiskrimineringsloven for funksjonshemmede og den nye bygningsloven bli gjeldende fra inneværende år. Begge disse nye lovene vil stille krav til universell utforming.

Gjennom universell utforming står man overfor en unik mulighet til å gi alle mennesker fullstendig adgang og deltagelse i det offentlige rom og det sivile samfunn.

I Norge er det publisert en nettside som heter www.dinfeil.no  Her finner vi følgende definisjon som miljøverndepartementet og kommunaldepartementet vil anvende:

«Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og spesiell utforming.»

BILDET: Denne kirka er 100 år i 2008. Her kommer ikke Bjørn Hansen inn med rullestolen. Det er vanskelig nok for den som er avhengig av rullator, krykke eller stokk. Universell utforming var et ukjent begrep da kirka ble bygd i 1908. Nå er kirka nymalt, og det er kanskje tid for å gjøre den lettere tilgjengelig?  FOTO: Sekken.net © Øystein Eik

2007/2008/01/20060715_2373_ferjetur.jpg|||0||bottom||
2007/2008/01/20060714_2147_bjorn_hansen_kyrkja_1.jpg|||0||bottom||

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.